Licencjonowanie Services Provider License Agreement

Services Provider License Agreement

SPLA czyli Service Provider License Agreement umożliwia oferowanie usług oprogramowania z wykorzystaniem licencji Microsoft

Co należy zrobić aby świadczyć usługi w modelu SPLA?

Dowiedz się więcej na temat modelu licencjonowania:

 • Windows Server
 • Cloud Platform Suite
 • Microsoft Dynamics
 • System Center
 • SQL Server
 • Proces SAM

Najważniejsze zagadnienia licencyjne SPLA

Zapoznaj się z możliwościami licencjonowania

Windows Server

Windows Server – Licencjonowanie per Procesor

Licencja na procesor musi być zawsze przypisana do fizycznego procesora. Wszystkie fizyczne procesory hosta muszą być licencjonowane. Tylko wtedy, gdy wszystkie fizyczne procesory hosta są licencjonowane, wówczas można zainstalować następujące liczby wirtualnych instancji:

 • Windows Server Standard – 1 wirtualna instancja
 • Windows Server DataCenter – nielimitowana ilość wirtualnych instancji

Konieczna jest dzierżawa dodatkowych licencji  w przypadku użycia poniżej funkcjonalność i tak dla:

 • Windows RDS – w przypadku udostępnienia graficznego interfejsu windows’a
 • RMS (Rights Managment Service): usługa RMS umożliwia kontrolowanie poziomu dostępu do dokumentu (np. można przeczytać maila, ale nie można zrobić forward, to wynik integracji Exchange z RMS, od office’a 2003 pojawiła się możliwość ograniczenia dostępu do dokumentów np. zawartość dokumentu wygasa po miesiącu itp.)

Windows Storage Server

Pytanie: Czy klient może korzystać z Windows Storage Server w ramach umowy SPLA?

Odpowiedź: Windows Storage Server jest licencjonowany przez oryginalnych wytwórców sprzętu (OEM) i nie jest dostępny w SPLA jako odrębny produkt. Tym nie mniej partner może zaimplementować magazyn definiowany programowo przy użyciu Windows Storage Space, roli dostępnej w systemie Windows Server 2012. Zależy to oczywiście od typu obciążenia, które ma być wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Technet dostępny pod poniższym adresem: http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2012/10/10/windows-server-2012-storage-spaces-is-it-for-you-could-be.aspx

Licencjonowanie maszyn wirtualnych

Pytanie: Jeden z naszych partnerów raportuje wersje Datacenter, Standard i Web systemu Windows Server. Zgodnie z ich oświadczeniem niektóre instancje wydań Standard i Web są w rzeczywistości maszynami wirtualnymi w serwerach Datacenter. Czy powinny być one raportowane oddzielnie w ten sposób, czy jest to nadmiarowość licencji?

Odpowiedź: Jeśli serwer jest w pełni licencjonowany przy użyciu licencji Windows Server Datacenter, partner może uruchamiać w nim dowolną liczbę wirtualnych OSE z systemami Windows Server Web, Standard lub Enterprise. Oto odpowiedni cytat ze SPUR:

„Potrzebujesz jednej licencji na oprogramowanie dla każdego fizycznego procesora w serwerze, co uprawnia cię do uruchomienia na tym serwerze, w dowolnej chwili, jednej instancji oprogramowania serwerowego w jednym fizycznym środowisku systemu operacyjnego (OSE), oraz dowolną liczbę instancji oprogramowania serwerowego w wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego (OSE) (tylko jedną instancję w każdym wirtualnym środowisku systemu operacyjnego).

Możesz uruchamiać na licencjonowanym serwerze instancję wydania Web, Standard lub Enterprise (tej samej lub dowolnej wcześniejszej wersji) lub wcześniejszą wersję wydania Datacenter zamiast wydania Datacenter w dowolnym środowisku systemu operacyjnego (OSE).”

Wcześniejsze wersje Windows Server

Pytanie: Jakie wcześniejsze wersje Windows Server mogą być używane?

Odpowiedź: Jeśli jedna z umów dostawcy usług została podpisana po dacie początkowej cyklu życia produktu i produkt ten nadal jest objęty wsparciem technicznym – można go nadal używać. Gdy produkt jest w fazie wydłużonego wsparcia, firma Microsoft nie przyjmie żadnych reklamacji dotyczących gwarancji, zatem można go stosować, ale na wyłączną odpowiedzialność dostawcy usługi. Więcej informacji na temat wersji Windows Server i ich faz wsparcia można znaleźć pod adresem: http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?sort=PN&alpha=windows+server&Filter=FilterNO

Warto też zapoznać się z zasadami wsparcia, aby lepiej zrozumieć warunki wsparcia dla produktu: http://support.microsoft.com/gp/lifepolicy

Windows Server 2012 Active Directory Rights Management Services

Pytanie: Czym jest licencja Windows Server 2012 Active Directory Rights Management Services (Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory) SAL i w jakich przypadkach partner musi je przypisywać?

Odpowiedź: Active Directory Rights Management Services (inaczej RMS) stanowi formę Information Rights Management (Zarządzania prawami do informacji), stosowaną w systemie Microsoft Windows, która wykorzystuje szyfrowanie i selektywne wyłączanie funkcjonalności w celu ograniczenia dostępu do dokumentów, takich jak korporacyjna poczta elektroniczna, dokumenty programu Word i strony Web i określenia operacji, które autoryzowani użytkownicy mogą wykonywać względem tych dokumentów. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać tę technologię do szyfrowania informacji przechowywanych w takich formatach dokumentów i poprzez zasady osadzone w tych dokumentach powstrzymywać możliwość odszyfrowywania chronionej zawartości, z wyjątkiem wykonywania takich działań przez wyspecyfikowane osoby lub grupy, w określonych środowiskach, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków i w ustalonych okresach czasu.

Określone operacje, takie jak drukowanie, kopiowanie, edytowanie, przekazywanie dalej lub usuwanie mogą być dozwolone lub zabronione przez autorów treści dla indywidualnych elementów tej treści; administratorzy RMS mogą wdrażać szablony RMS, grupujące te prawa we wstępnie zdefiniowane uprawnienia, które mogą być stosowane w sposób łączny. Jeśli RMS jest częścią usługi hostera, partner musi uzyskać licencje Windows Server 2012 Active Directory Rights Management Services SAL dla każdego użytkownika, który jest autoryzowany do bezpośredniego lub pośredniego dostępu do tej funkcjonalności.

Cloud Platform Suite

Cloud Platform Suite

Pakiet obejmujący produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard, przy czym ten ostatni używany jest jedynie do obsługi System Center i Windows Azure Pack. CPS wykorzystuje model licencjonowania host/gość. Licencjonowana sieć szkieletowa hosta pozwala partnerowi SPLA zarządzać maszynami wirtualnymi systemów Windows i Linux uruchamianymi w tej strukturze.

Windows Azure Pack

Pytanie: Czym jest Windows Azure Pack?
Odpowiedź: Windows Azure Pack jest zbiorem technologii Windows Azure uruchamianych na bazie System Center 2012 R2 i Windows Server 2012 R2, zapewniającym funkcjonalności portalu zarządzania http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn296435.aspx

Sieć szkieletowa hosta

Pytanie: Czym jest sieć szkieletowa hosta?
Odpowiedź: Sieć szkieletowa hosta (host fabric) jest definiowana w uniwersalnej terminologii licencyjnej SPUR (wersja ze stycznia 2014) jako zbiór fizycznych i wirtualnych środowisk systemów operacyjnych (OSE), skonfigurowanych i działających jako pojedyncza jednostka w celu udostępniania wirtualizacji, funkcji sieciowych, zarządzania i usług plików. Sieć szkieletowa hosta wymaga licencji hosta dla wszystkich fizycznych procesorów w serwerach hostujących.

Gość

Pytanie: Czym jest gość?
Odpowiedź: Gość to wirtualny system operacyjny (maszyna wirtualna), uruchomiony w sieci szkieletowej hosta. Może być to system operacyjny Linux lub Windows Server. Każdy wirtualny OSE działający pod kontrolą Windows Server wymaga licencji Cloud Platform Guest (CPG).

Wydania Windows Server

Pytanie: Jakie wydania Windows Server pozwala uruchamiać licencja Cloud Platform Guest w licencjonowanej maszynie wirtualnej?
Odpowiedź: Można uruchamiać wersje 2012 lub wcześniejsze następujących wydań Windows:

 • Windows Server Standard
 • Windows Server Enterprise
 • Windows Server Datacenter
 • Windows Server Essentials
 • Windows Web Server

Windows HPC Server Operating System

Pytanie: Jak licencjonować CPS?
Odpowiedź: Licencjonowanie sieci szkieletowej hosta przy użyciu CPS wymaga 3 prostych kroków:

 • Przypisanie licencji procesora Cloud Platform Suite Host dla każdego procesora w każdym hoście.
 • Przypisanie licencji Cloud Platform Suite Guest dla każdej maszyny wirtualnej Windows Server.

Uruchomienie gości Cloud Platform Suite

Pytanie: Czy trzeba przypisywać licencje CPS Guest dla maszyn wirtualnych systemu Linux uruchomionych w sieci szkieletowej hosta?
Odpowiedź: Nie. Prawo do utrzymywania instancji systemów operacyjnych innych niż firmy Microsoft przy użyciu System Center jest wyjaśnione w SPUR ze stycznia 2014.

Uruchomienie gości Cloud Platform Suite, a także dowolnej liczby maszyn wirtualnych systemów innych niż Windows na licencjonowanym hoście Cloud Platform Suite i zarządzanie tymi maszynami wirtualnymi przy użyciu System Center.

System Center 2012 R2

Pytanie: Czym różni się CPS od Core Infrastructure Suite?
Odpowiedź: Istnieją 3 główne różnice:

 • Licencjonowanie CPS opiera się na schemacie „sieć szkieletowa hosta + goście”, podczas gdy Core Infrastructure Suite wykorzystuje czysty model licencjonowania „na procesor”.
 • Licencja hosta CPS zawiera prawo do uruchomienia SQL Server 2012 Standard w połączeniu z Windows Azure Pack, podczas gdy CIS zawiera technologię SQL Server tylko na potrzeby System Center.
 • CPS nie uprawnia do uruchamiania dowolnych aplikacji na licencjonowanym hoście w w sieci szkieletowej, innych niż Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard. Uruchomienie hiperwizora innej firmy, takiego jak VMware lub Parallels, nie jest dozwolone. CIS nie zawiera tego ograniczenia.

System Center 2012 R2 – Możesz używać tego komponentu tylko do zarządzania fizycznymi i wirtualnymi systemami w sieci szkieletowej hosta i do zarządzania instancjami Cloud Platform Guest (licencjonowanymi oddzielnie) oraz/lub instancjami systemów operacyjnych innych firm niż Microsoft, hostowanymi w sieci szkieletowej.

Ograniczenie hiperwizora

Pytanie: Gdzie można znaleźć więcej informacji dotyczących ograniczeń hiperwizora?
Odpowiedź: Patrz SPUR ze stycznia 2014 (poniżej).

„ Oprogramowanie serwera gościa można uruchamiać tylko w wirtualnym OSE zlokalizowanym na licencjonowanym serwerze hosta, na którym działają komponenty Cloud Platform Suite.

 

Zagadnienia ogólne:

Licencje Host i Gość

Model licencjonowania Host / Guest wymaga zarówno licencji Hosta, jak i licencji Gościa, a także licencji SAL dla użytkowników uzyskujących dostęp do określonych funkcji oprogramowania. Licencje Hosta wymagane są dla „sieci szkieletowej”, czyli zbioru fizycznych i wirtualnych OSE, które są konfigurowane i obsługiwane jak jednostka, aby zapewnić wirtualizację, współpracę, zarządzanie, stronę internetową i usługi plików. Dla wirtualnych OSE gościa wymagane są licencje Gościa.

Przydzielanie licencji

Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania dla sieci szkieletowej hosta należy przydzielić do każdego serwera w infrastrukturze jedną licencję Hosta dla każdego procesora fizycznego na serwerze. Każdy serwer, do którego zostanie  przydzielona wymagana liczba licencji, jest „licencjonowanym serwerem hosta”.

Korzystanie z oprogramowania

Oprogramowanie Hosta. Oprogramowanie wykorzystywane w ramach licencji Hosta jest „oprogramowaniem hosta”. Po przypisaniu odpowiedniej liczby licencji Hosta można uruchomić dowolną liczbę wystąpień oprogramowania hosta w celu wdrożenia, konfigurowania, zarządzania i obsługiwania swojej sieci szkieletowej hosta. Korzystanie z oprogramowania hosta podlega ograniczeniom określonym w sekcji Warunki licencji szczególne dla produktów (Product Specific License Terms).

Oprogramowanie Gościa.

Oprogramowanie wykorzystywane w ramach licencji Gość jest „oprogramowaniem Gościa”. Oprogramowanie Gościa składa się z oprogramowania serwera oraz dodatkowego oprogramowania. Oprogramowanie serwera gościa można uruchamiać tylko w wirtualnym OSE hostowanym na licencjonowanym serwerze hosta, na którym działają komponenty Cloud Platform Suite. Dla każdej nabytej licencji oprogramowania Gościa można uruchomić jedno wystąpienie oprogramowania serwera gościa i dowolną liczbę wystąpień dodatkowego oprogramowania. Dodatkowe oprogramowanie może działać w fizycznych i wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego na dowolnej liczbie urządzeń i może być używane tylko łącznie z oprogramowaniem serwera gościa.

 1. W systemie hosta można uruchamiać tylko komponenty CPS. Nie można uruchamiać VMWare ani dowolnych innych aplikacji w systemie hosta:

Nabywając licencje na oprogramowanie Cloud Platform Suite, nie nabywamy licencji na poszczególne składniki oprogramowania określone powyżej. Można użyć tych składników oprogramowania wyłącznie w sposób opisany w niniejszym rozdziale.

 • System Center 2012 R2 – Tego składnika można używać tylko do zarządzania fizycznymi i wirtualnymi środowiskami systemu operacyjnego (OSE) w sieci szkieletowej hosta i zarządzać instancjami Cloud Platform Guest (licencjonowane niezależne) i/lub instancjami systemów operacyjnych innych niż Microsoft hostowanymi w sieci szkieletowej hosta.
 • Windows Azure Pack – Można korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji tego elementu w dowolnym fizycznym lub wirtualnym OSE w sieci szkieletowej hosta.
 • SQL Server 2012 Standard – Tego składnika można używać tylko do wspierania System Center 2012 R2 i/lub pakietu Windows Azure. Nie można używać tego komponentu do tworzenia, konfigurowania, modyfikowania lub w inny sposób korzystania z baz danych, które nie są bezpośrednio wykorzystywane przez System Center 2012 R2 i/lub pakiet Windows Azure.
 • System – Tego składnika można używać jako systemu operacyjnego w fizycznych i wirtualnych OSE uruchomionych w sieci szkieletowej hosta. W każdym fizycznym lub wirtualnym OSE, który używa tego składnika jako systemu operacyjnego, można używać wszystkich dostępnych funkcji tego komponentu do wdrażania, konfigurowania, zarządzania i obsługiwania swojej sieci szkieletowej hosta. W każdym fizycznym lub wirtualnym OSE, który używa tego składnika jako systemu operacyjnego, jednak wyłącznie do następujących celów:
 • System Center 2012 R2 dla celów opisanych powyżej;
 • Windows Azure Pack dla celów opisanych powyżej;
 • SQL Server 2012 Standard dla celów opisanych powyżej;
 • Aplikacje, które są wykorzystywane wyłącznie w celu wdrażania, konfigurowania, zarządzania i obsługi sieci szkieletowej hosta.

Nie można uruchamiać żadnej innej aplikacji służącej innym celom w żadnym fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego w sieci szkieletowej hosta, która używa systemu Windows Server 2012 R2 jako systemu operacyjnego.

Należy zakupić oddzielną licencję Microsoft Cloud Platform Guest dla każdego wystąpienia Cloud Platform Guest zlokalizowanego w sieci szkieletowej hosta.”

System Center 2012

Pytanie: Czy mogę użyć oprogramowania System Center 2012 licencjonowanego wraz z CPS Host do innych celów, niż zarządzanie maszynami wirtualnymi gości?
Odpowiedź: Nie, komponentu tego można używać tylko do zarządzania fizycznymi i wirtualnymi OSE w sieci szkieletowej hosta i do zarządzania instancjami Cloud Platform Guest (licencjonowanymi oddzielnie) oraz/lub instancjami systemów operacyjnych innych firm niż Microsoft, hostowanymi w sieci szkieletowej.

Klastry serwerów

Pytanie: Mam klaster 2 serwerów, z których każdy zawiera po 2 fizyczne procesory. W klastrze tym działa tylko jedna maszyna wirtualna Windows Server, do której dostęp uzyskuje 20 użytkowników usług pulpitu zdalnego (RDS). Ile licencji CPS powinienem przypisać? Czy muszę licencjonować dostęp RDS?
Odpowiedź: Klaster serwerów stanowi sieć szkieletową hosta. Wymaga ona licencji hosta dla wszystkich procesorów fizycznych w serwerach hostujących, zatem należy przypisać 4 licencje CPS Host. Maszyna wirtualna Windows jest gościem w tej sieci szkieletowej. Każdy gość wymaga licencji Cloud Platform Guest.

Ponieważ licencja CPS Guest daje tylko prawo do utworzenia, przechowywania i używania Windows Server w wersji 2012 lub wcześniejszej wybranych edycji, trzeba także przypisać 20 licencji RDS SAL (Subscriber Access Licence). Tak więc finalna specyfikacja licencjonowania dla tego scenariusza wygląda następująco:

Ograniczenia dla Cloud Platform Guest

Pytanie: SPUR wymienia następujące ograniczenie dla Cloud Platform Guest: License Mobility Within Server Farms: No (przenośność licencji w obrębie farmy serwerów: nie). Czy to oznacza, że maszyna wirtualna gościa nie może być przenoszona pomiędzy licencjonowanymi hostami?
Odpowiedź: Nie. Po przypisaniu odpowiedniej liczby licencji do sieci szkieletowej hosta, licencjonowane maszyny wirtualne gości mogą być uruchamiane na dowolnym serwerze w tej sieci. Ograniczenie przenośności licencji wewnątrz farmy serwerów dotyczy przenoszenia przypisania licencji pomiędzy różnymi centrami danych tworzącymi farmę serwerów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w SPUR w podrozdziale General Terms dla modelu licencjonowania Per Processor.

Cloud Platform Suite a Core Infrastructure Suite

Pytanie: Gdzie leży punkt równowagi cenowej pomiędzy modelami Cloud Platform Suite a Core Infrastructure Suite?
Odpowiedź: Dla instalacji Windows Server o niskiej gęstości, na serwerach z 2 procesorami utrzymującymi do 9 maszyn wirtualnych, CPS jest najbardziej efektywnym kosztowo wyborem. W przypadku serwerów o większej gęstości maszyn wirtualnych Windows Server optymalnym rozwiązaniem jest CIS Datacenter.

Microsoft Dynamics

informacje wkrótce

System Center

System Center

Zarządzanie klientami

Pytanie: Czy dostawca usługi może użyć System Center 2012 do zarządzania urządzeniami klienckimi należącym do użytkownika końcowego w ramach usługi zarządzania klientami?

Odpowiedź: Oczywiście. Nie istnieje wymaganie, aby to dostawca usługi był właścicielem urządzeń klienckich zarządzanych poprzez System Center 2012 Configuration Manager, System Center 2012 Endpoint Protection i/lub System Center 2012 Client Management Suite. Dostawcy usług powinni przypisać licencję OSE Client SAL do każdego urządzenia klienckiego zarządzanego przy użyciu tego oprogramowania albo licencję User Client SAL do każdego użytkownika posługującego się zarządzanymi urządzeniami klienckimi. Dostawcy usług mogą zamawiać obydwa typy licencji Client SAL.

Bezpłatne licencje SQL Server

Pytanie: Czy możemy wykorzystać bezpłatne licencje SQL Server dla aplikacji System Center?

Odpowiedź: Tak, można. Dowolny partner SPLA może uruchomić jedną instancję SQL Server Database wyłącznie w celu obsługi tego oprogramowania. W warunkach SPUR (Services Provider Use Rights) produkty wyposażone w technologię SQL Server są uważane zawierające licencję dla tej technologii. Stosowane są poniższe prawa użytkowania produktu.

SQL Server Technology

Pytanie: Czy mogę użyć oprogramowania System Center 2012 licencjonowanego wraz z CPS Host do innych celów, niż zarządzanie maszynami wirtualnymi gości?

Odpowiedź: Nie, komponentu tego można używać tylko do zarządzania fizycznymi i wirtualnymi OSE w sieci szkieletowej hosta i do zarządzania instancjami Cloud Platform Guest (licencjonowanymi oddzielnie) oraz/lub instancjami systemów operacyjnych innych firm niż Microsoft, hostowanymi w sieci szkieletowej.

Jeśli Twoje wydanie oprogramowania zawiera produkt oprogramowania bazodanowego SQL Server („SQL Server Database”), możesz uruchamiać w dowolnym momencie jedną instancję SQL Server Database w jednym fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego na jednym serwerze w celu obsługi tego oprogramowania. Możesz również użyć tej instancji SQL Server Database do obsługi innych produktów zawierających dowolną wersję SQL Server Database. Do całego takiego użytku nie są potrzebne licencje SQL Server SAL. Nie można współużytkować tej instancji w celu obsługi dowolnego innego produktu, który nie jest licencjonowany łącznie z SQL Server Database.

Jeśli wydanie oprogramowania zawiera komponenty SQL Server inne niż SQL Server Database, komponenty te są licencjonowane na podstawie ich odpowiednich licencji. Licencje takie można znaleźć:

 • w folderze „legal”, „licenses” lub podobnie nazwanym w katalogu instalacji oprogramowania i mogą być umieszczone w odrębnych porozumieniach licencyjnych lub dołączone do umowy licencyjnej oprogramowania; albo
 • poprzez ujednolicony program instalacyjny oprogramowania.

Jeśli nie zgadzasz się na warunki licencyjne komponentu SQL Server, nie możesz używać tego składnika.

Cystem Center  – Wszechstronna platforma do zarządzania

 • Zarządzanie aplikacjami i systemami operacyjnymi
 • Zautomatyzowana dostawa serwisu
 • Zarządzanie Infrastrukturą
 • Operations Manager App Controller
 • Orchestrator Service Manager
 • Cirtual Machine Manager, Operations Manager, Configuration Manager, Data Protection Manager

SQL Server

SQL licencjonujemy na rdzeń lub na abonenta (SAL)

MODEL LICENCJONOWANIA PER CORE

 • SQL Server 2016 Enterprise
 • SQL Server 2016 Standard
 • SQL Server 2016 Web

SUBSCRIBER ACCESS LICENSE (SAL) MODEL

 • SQL Server 2016 Standard
 • SQL Server 2016 Business Intelligence

Licencje SAL

Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy można je licencjonować w modelu SAL?

Odpowiedź: W SPLA (Services Provider License Agreement) istnieją dwa sposoby licencjonowania SQL Server: przy użyciu licencji SAL albo Per Core (na rdzeń) i typ licencjonowania zależny jest od wydania używanego przez klienta.

W tym scenariuszu odpowiedź może brzmieć „Tak”, jeśli klient używa któregoś z wydań licencjonowanych poprzez SAL, albo „Nie, musisz użyć licencji na rdzeń”, jeśli klient używa wydania Enterprise lub Web. W przypadku wydania Standard nie trzeba przypisywać obydwu licencji SAL oraz Per Core; partner musi wybrać tylko jeden z tych modeli licencjonowania.

SQL Runtime

Pytanie: Klient końcowy dostarczył swoją aplikację z wbudowanym SQL (runtime), rozumiejąc, że Hoster zgłosi w SPLA tylko Win Svr oraz RDS. Czy jest to dozwolone w ramach SPLA?

Odpowiedź: Ponieważ SQL Runtime jest częścią Unified Solution utworzonego przez niezależnego dostawcę oprogramowania (ISV), warunki licencji tego rozwiązania powinny zawierać warunki licencyjne wykorzystywanej wersji SQL Runtime. Prawa użytkownika SQL Runtime są zarządzane poprzez program lojalnościowy ISV (ISV Royalty). Zgodnie z regułami tego programu składnik SQL Server Runtime nie kwalifikuje się do opcji License Mobility dla SA, a tym samym nie może być przekazany do współużytkowanej infrastruktury hostowanej przez inną firmę. Jednak jeśli hoster udostępni fizycznie dedykowany serwer do utrzymywania aplikacji klienta, scenariusz ten jest dozwolony.

SQL Server Technology

Pytanie: Czy możemy wykorzystać bezpłatne licencje SQL Server dla aplikacji System Center?

Odpowiedź: Tak, można. Dowolny partner SPLA może uruchomić jedną instancję SQL Server Database wyłącznie w celu obsługi tego oprogramowania. W warunkach SPUR (Services Provider Use Rights) produkty wyposażone w technologię SQL Server są uważane zawierające licencję dla tej technologii. Stosowane są poniższe prawa użytkowania produktu:

Jeśli Twoje wydanie oprogramowania zawiera produkt oprogramowania bazodanowego SQL Server („SQL Server Database”), możesz uruchamiać w dowolnym momencie jedną instancję SQL Server Database w jednym fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego na jednym serwerze w celu obsługi tego oprogramowania. Możesz również użyć tej instancji SQL Server Database do obsługi innych produktów zawierających dowolną wersję SQL Server Database. Do całego takiego użytku nie są potrzebne licencje SQL Server SAL.

Nie można współużytkować tej instancji w celu obsługi dowolnego innego produktu, który nie jest licencjonowany łącznie z SQL Server Database.

Jeśli wydanie oprogramowania zawiera komponenty SQL Server inne niż SQL Server Database, komponenty te są licencjonowane na podstawie ich odpowiednich licencji.

Licencje takie można znaleźć:

 • w folderze „legal”, „licenses” lub podobnie nazwanym w katalogu instalacji oprogramowania i mogą być umieszczone w odrębnych porozumieniach licencyjnych lub dołączone do umowy licencyjnej oprogramowania; albo
 • poprzez ujednolicony program instalacyjny oprogramowania.

Jeśli nie zgadzasz się na warunki licencyjne komponentu SQL Server, nie możesz używać tego składnika.

Lista produktów zawierających technologię SQL Server jest następująca (stan z marca 2013):

 • System Center 2014 Datacenter
 • System Center 2014 Standard
 • System Center 2014 Client Management Suite
 • System Center 2014 Configuration Manager
 • Visual Studio Premium 2012
 • Visual Studio Professional 2012
 • Visual Studio Ultimate 2012
 • Visual Studio Team Foundation Server 2012 with SQL Server 2012 Technology
 • Visual Studio Test Professional 2012

SQL Server 2008 Small Business Edition

Pytanie: W cenniku SPLA nadal mogę zobaczyć SQL Server Small Business SAL. Czy ta licencja SAL jest ważna tylko dla klientów, którzy wykorzystywali ją w przeszłości? Czy nowi klienci mogą jej użyć?

Odpowiedź:  Każdy nowy klient może używać albo najnowszej wersji produktu dostępnego w SPUR, albo dowolnej wcześniejszej wersji zdefiniowanej w SPUR (paragraf 6a). SPUR wymienia następujące uprawnienia do używania innych wersji.

Warunki licencji produktu pozwalają na używanie jednej lub więcej instancji jednocześnie. Dla tych wszystkich produktów, dla dowolnej dozwolonej kopii lub instancji, możesz zamiast wersji licencjonowanej utworzyć, przechowywać i uruchamiać kopię lub instancję:

 • wersji wcześniejszej;
 • innej dozwolonej wersji językowej; lub
 • innej dostępnej wersji platformy (na przykład 32- lub 64-bitowej).

Nie możesz używać różnych wersji różnych komponentów, takich jak oprogramowanie serwera i oprogramowanie dodatkowe, o ile warunki licencyjne produktu nie pozwalają na to jawnie.

Tym samym, gdy klienci wybierają wersję produktu do wdrożenia, mogą użyć albo tej dostępnej w SPUR, albo wersji wcześniejsze. W obydwu przypadkach stosowane są warunki najnowszego SPUR. Innymi słowy, partner może obecnie używać SQL Server 2008 R2, ale powinien zapłacić licencje SQL Server 2012 Cores.

Nawet jeśli nowa wersja produktu zostanie opublikowana w czasie trwania umowy, klient może pozostać przy wybranej wersji na czas jej trwania (paragraf 10b). Jak można zauważyć, prawa użytkowania każdego produktu powinny zostać sprawdzone, gdy umowa jest podpisywana ponownie: firma Microsoft może wprowadzać zmiany w SPUR.

Czas trwania umowy jest ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać przy rozważaniu dostępnych wersji. Zgodnie z paragrafem 14a, czas trwania umowy to trzy lata od daty efektywnej wskazanej w formularzu podpisu. Umowa może zostać przedłużona, ale przedłużenie to (paragraf 14b) jest używane tylko dla istniejących Klientów Końcowych i nie może przekroczyć jednego roku:

 • okres przedłużenia będzie równy najdłuższemu pozostałemu okresowi ważności Umowy końcowego użytkownika lub 12 miesięcy, zależnie od tego, który z nich jest krótszy; oraz
 • Klient nie będzie oferował Usług oprogramowania żadnym nowym Użytkownikom końcowym ani przedłużał ważności istniejących Umów końcowych użytkowników.

Tym samym, tylko ci partnerzy, którzy wdrożyli i rozpoczęli zgłaszanie produktu, zanim został on usunięty z oferty, mogą zgłaszać licencje SQLSvrforSB ALNG LicSAPk MVL SAL SPUR do końca ważności swoich umów.

SQL Server poprzez umowę SPLA w maszynie wirtualnej Windows Azure

Pytanie: Czy, korzystając z dostępności IaaS w Windows Azure, dostawca usługi może hostować SQL Server w maszynie wirtualnej Azure i udostępnić go jako usługę dla klienta końcowego?

Odpowiedź: Tak. Ponieważ usługi infrastruktury Windows Azure (maszyny wirtualne Azure) zostały udostępnione od 16 kwietnia, partnerzy hostingowi mogą użyć maszyn wirtualnych Azure do udostępniania rozwiązań innych firm, w tym rozwiązań firmy Microsoft, takich jak hostowanie Exchange, hostowanie SQL Server lub SharePoint.

Dostawca usługi musi podpisać umowę Enrollment for Windows Azure (EWA) (Rejestrowanie w Windows Azure) lub Microsoft Online Services Partner Agreement (MOSP), aby uzyskać dostęp do usług Windows Azure Services od firmy Microsoft. Dostawcy usług powinni również podpisać rozszerzenie do EWA, aby uzyskać zezwolenie na hostowanie aplikacji w maszynach wirtualnych wykorzystujących system Windows Server. Aplikacje te mogą być licencjonowane za pośrednictwem programu licencyjnego SPLA lub poprzez odrębne umowy z innymi firmami. Ponieważ w tej sytuacji nie jest możliwe określenie liczby fizycznych procesorów, partner może użyć tylko licencji SPLA SAL dla tych usług (w tym licencji SQL SAL).

Windows Azure Services nie są dostępne w ramach umowy SPLA, a jedynie poprzez EWA (poziom cenowy A z EA) albo MOSP.

SQL jako część rozwiązania ISV

Pytanie: Partner opracował rozwiązanie CRM, które wymaga do działania oprogramowania SQL Server Standard. Aplikacja utrzymywana jest w maszynie wirtualnej działającej pod kontrolą systemu Linux, zaś baza danych utrzymywana jest na innej maszynie wirtualnej. Partner nie raportuje wykorzystania Windows Server. Czy to jest właściwe?

Odpowiedź: To nieprawidłowe. Windows Server jest oprogramowaniem wymaganym (zależnym) dla Microsoft SQL Server, co oznacza, że Microsoft SQL Server nie może działać bez leżącego w tle systemu operacyjnego Microsoft. Zgodnie ze SPUR, potrzebna jest licencja dla każdego produktu i oddzielnie licencjonowanie funkcjonalności używanej na urządzeniu lub dla użytkownika. Tym samym partner musi licencjonować Windows Server, podobnie jak SQL Server.

Zwielokrotnianie użycia

Pytanie: Dlaczego scenariusz licencjonowania Windows Server poprzez procesory i SQL Server poprzez licencje SAL jest wyróżniany w raportach zgodności od korporacji?

Odpowiedź: Zasadniczo licencjonowanie  Windows Server według procesorów i SQL Server poprzez licencje SAL dla każdego autoryzowanego użytkownika uzyskującego dostęp do SQL jest scenariuszem poprawnym. Jednak jest on oflagowany przez korporacje, gdyż może to skrywać zwielokrotnianie użycia. Służy to zwróceniu uwagi, dzięki czemu SPLAR może zrozumieć, że partner powinien użyć licencji SQL Core zamiast licencji SAL.

Na przykład Użytkownik końcowy używa oprogramowania logistycznego, które do działania wymaga SQL Server Standard. Istnieje tu 20 nazwanych pracowników, uzyskujących dostęp do oprogramowania (i pośrednio do SQL Server). Klienci tej firmy Użytkownika końcowego mogą żądać danych o dostępności towarów poprzez witrynę Web, używając loginu customer@enduser.com.

Partner hostingowy raportuje wykorzystanie 2 licencji procesora Windows Server Standard i 21 licencji SQL Standard SAL. Tym niemniej, ponieważ customer@enduser.com jest współużytkowanym kontem, jest to uważane za zwielokrotnione użycie. Tak więc reseller powinien pouczyć partnera, aby albo raportował każdego zarejestrowanego klienta, albo użył licencji SQL Server Standard Core, jeśli nie ma możliwości zarejestrowania każdego klienta, a tym samym nie ma możliwości wyliczenia liczby potrzebnych licencji SAL.

Proces SAM

Software Asset Management

SAM jest procesem, który starannie i kompleksowo realizowany jest w stanie minimalizować, a nawet eliminować ryzyka licencyjne oraz konsekwencje z nimi związane takie jak nadmierne koszty związane z licencjami oraz niezgodność z warunkami licencyjnymi.

Dynamiczne, osiągające sukcesy przedsiębiorstwa zawdzięczają swoją przewagę konkurencyjną umiejętności dopasowywania działań do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie jednak sprawy z trudności jakie przysparza zarządzanie posiadanym oprogramowaniem, nie zauważając faktu, że obowiązki i zobowiązania licencyjne nie kończą się na zakupie oprogramowania i jego wdrożeniu, lecz obowiązują przez cały cykl życia danego oprogramowania. Świadczy o tym m.in. wysokość wydatków na oprogramowanie IT, które pochłaniają często znaczny procent wydatków inwestycyjnych, najczęściej nie przynosząc zakładanych efektów. Pojawia się zatem potrzeba usystematyzowanego podejścia do efektywnego zastosowania oprogramowaniem, którego celem będzie maksymalizowanie wartości przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na tę potrzebę jest Software Asset Management (SAM).

Wdrożenie programu zarządzania oprogramowaniem (SAM) może zmniejszyć koszty związane z zakupem i utrzymaniem oprogramowania nawet o 30%.

Czym jest proces SAM

Software Asset Management to przede wszystkim procesy potrzebne do sprawnego zarządzania oprogramowaniem przez wszystkie etapy cyklu życia w organizacji umożliwiające efektywne wykorzystanie oprogramowania i licencji  zgodnie z bieżącymi potrzebami przedsiębiorstwa.

Skuteczny proces SAM może przynieść ogromne korzyści umożliwiając:

 • Oszczędności finansowe przy planowaniu zakupów oraz przy wykorzystaniu już posiadanych licencji
 • Szczegółową inwentaryzację zasobów IT i licencji
 • Optymalizację procesów monitorowania i zarządzania środowiskiem IT
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu niedoborów licencyjnych
 • Efektywne wykorzystanie wszystkich możliwości jakie posiadają pakiety licencyjne

Zespół doradczy APN Promise zapewnia szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem zasobami oprogramowania.

Doradcy APN Promise pomogą Państwu zidentyfikować i adekwatnie zaadresować charakterystyczne dla obszaru prawa licencyjnego ryzyka związane z kwestiami prawnymi i efektywnym zarządzaniem posiadanym oprogramowaniem.

APN Promise stale buduje swoje doświadczenie realizując Software Asset Management dla wiodących światowych oraz lokalnych przedsiębiorstw świadcząc usługi doradcze związane z zarządzaniem oprogramowaniem i optymalizacją kosztów ponoszonych w obszarze licencji.

APN Promise realizuję usługę w ramach kompetencji Microsoft GOLD Software Asset Management. Microsoft przyznaje swoim partnerom Złoty Status, jako najwyższą gwarancję potwierdzającą kwalifikacje oraz kompetencje firmy.