Generuj Leady w 2019 roku i zyskaj nawet 20% wartości zamówienia!

Generuj Leady w 2019 roku i zyskaj nawet 20% wartości zamówienia!
Styczeń 18, 2019 GrzegorzGiszcz

Generuj Leady w 2019 roku i zyskaj nawet 20% wartości zamówienia!

Rozpoczynamy kolejną edycję „Generuj Leady” w ramach której handlowiec może odebrać nagrody za generowanie szans sprzedaży na usługi chmurowe Microsoft.
Nagrody za zgłoszone tematy będą przyznawane zgłaszającym niezależnie od tego, która firma finalnie dokona sprzedaży.

Produkty objęte promocją: usługi z rodziny Microsoft 365, Office 365 i Dynamics 365.
UWAGA NOWOŚĆ: dodatkowo usługi z rodziny Windows Server i SQL Server

Czas trwania promocji: 08.01.2019-26.03.2019

Wszystkie leady zgłoszone (niezrealizowane i zakwalifikowane) podczas trwania IV edycji “Generuj Leady” (od 1 sierpnia do 26 grudnia 2019 roku) zostały przeniesione automatycznie.

Warunek przystąpienia do promocji: rejestracja w systemie dystrybutora i podanie prawidłowych danych kontaktowych przy zgłoszeniach szans sprzedaży (leads).
Podmioty objęte promocją: polscy partnerzy Microsoft adresujący potencjalną sprzedaż do polskich komercyjnych klientów końcowych z sektora SMB (kwalifikacja na podstawie wewnętrznej listy klientów Microsoft).

Programy licencyjne objęte promocją: CSP trzyletnie, roczne i miesięczne,

Promocja polega na zbieraniu nagród za szanse sprzedażowe (lead) zgłaszane do dystrybutora, które zakończą się transakcją sprzedaży w okresie trwania promocji. Nagrody w postaci:

20% za sprzedaż usług z rodziny Microsoft 365 w modelu rocznym CSP – dotyczy leadów do 150 licencji.
12% w modelu rocznym CSP za sprzedaż usług z rodziny Office 365 oraz Dynamics 365 – dotyczy leadów do 150 licencji.
 7% wartości sprzedaży w modelu  miesięcznym CSP (Office 365, Microsoft 365, Dynamics 365) – liczone od wartości zużycia w momencie rozliczenia kampanii (minimum 3 miesiące aktywnego zużycia) – dotyczy leadów do 150 licencji.
2% wartości sprzedaży w modelu miesięcznym CSP (Office 365, Microsoft 365, Dynamics 365) liczone od wartości zużycia w momencie rozliczenia kampanii (minimum 3 miesiące aktywnego zużycia) – dotyczy leadów od 151 licencji do 500 licencji.
2% wartości sprzedaży w modelu rocznym CSP (Office 365, Microsoft 365, Dynamics 365) liczone od rocznej wartości subskrypcji – dotyczy leadów od 151 licencji do 500 licencji.

Nagrody będą wypłacone firmie zgłaszającej temat niezależnie od tego, jaki Partner sfinalizował daną sprzedaż i u jakiego dystrybutora. 

2% za każdy sprzedany Windows Server i SQL Server w modelu rocznym i trzyletnim CSP.
Dodatkowe 365 zł  dla każdego nowego Partnera, który po raz pierwszy zgłosi temat w ramach promocji Generuj Leady  (środki zostaną wypłacone, jeśli zgłoszony temat zakończy się transakcją sprzedaży w okresie trwania promocji oraz jeśli Partner nigdy wcześniej nie zgłaszał leadów podczas trwania promocji Generuj Leady od 23 sierpnia 2017 roku – weryfikacja przez  Microsoft)

Aby zarejestrować szansę sprzedaży do promocji potencjalny projekt musi spełniać następujące warunki:

Klient nie może być istniejącym posiadaczem usług: Microsoft 365, Office 365 lub Dynamics 365 (według danych Microsoft) oraz nigdy nie posiadał subskrypcji Windows Server i SQL Server LUB Klient może być istniejącym posiadaczem usług Office 365 jeśli zadeklaruje przejście do planu E3 lub wyższego
Klient musi deklarować zakup co najmniej 3 licencji,
Szansa nie została zgłoszona wcześniej przez innego partnera,
Szansa nie została wcześniej zgloszona do Microsoft (weryfikacja przez Microsoft).

Zgłoszenie należy przesłać do  dystrybutora i musi ono zawierać poniższe informacje:

nazwa klienta, adres i NIP,
jaki plan usługi i w jakiej ilości klient zamierza kupić,
ilość PC w firmie klienta,
nazwa partnera, adres i NIP,
dane opiekuna tematu po stronie partnera (imię i nazwisko, telefon, email).

Dystrybutor w przeciągu 5 dni roboczych potwierdzi partnerowi czy przesłane zgłoszenie spełnia warunki rejestracji do promocji. Dystrybutor przyjmie maksymalnie 100 zgłoszeń per partner w okresie trwania promocji.

Wypłata zgromadzonych funduszy nastąpi najpóźniej do końca kwietnia 2019r. (za liczbę aktywnych licencji w momencie wypłaty) po spełnieniu następujących warunków:

Zgłoszenie szansy sprzedażowej zostało zakwalifikowane przez dystrybutora jako spełniające warunki rejestracji do promocji.
Klient musi dokonać zakupu co najmniej 3 licencji w ramach programów licencyjnych objętych promocją w okresie trwania promocji u dowolnego partnera Microsoft,
Zakup nie może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez partnera potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do promocji,
Usługa zostanie uruchomiona na nowym koncie usługi (tzw. tenant), jedno konto usługi będzie przypisane do jednego klienta,

Wypłacone zostaną środki za maksymalnie 5 zamkniętych szans sprzedażowych w miesiącu dla jednego partnera. W przypadku, gdy dokona się większa ilość takich sprzedaży o tym, które projekty zostaną objęte wypłatą, zadecyduje data transakcji według systemów raportowania Microsoft. Maksymalna wypłata za jedną szansę sprzedażową nie może przekroczyć wartości 500 licencji zakupionej usługi (bądź rocznej wartości subskrypcji w przypadku modelu CSP). Wypłata środków do Partnera nastąpi do 30 kwietnia 2019r.

Rozliczenie sprzedaży – wypłata funduszy nastąpi do 30 kwietnia 2019r.

Regulamin promocji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Promocja jest ważna w podanym okresie lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na promocję. Kalkulacja wypłat nastąpi na podstawie raportów wewnętrznych Microsoft. W sytuacjach spornych dystrybutor ma prawo podjąć decyzję o finalnym kształcie wypłat.

Za podawanie nieprawdziwych informacji Partner może zostać usunięty z promocji w dowolnym momencie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z opiekunem handlowym lub prosimy napisać na adres: csp@promise.pl

Podziel się