Strona głównaMicrosoft SPLA > Licencjonowanie Microsoft > Licencjonowanie Cloud Platform Suite

Licencjonowanie Cloud Platform Suite

Czym jest CPS?

Cloud Platform Suite, pakiet obejmujący produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard, przy czym ten ostatni używany jest jedynie do obsługi System Center i Windows Azure Pack. CPS wykorzystuje model licencjonowania host/gość. Licencjonowana sieć szkieletowa hosta pozwala partnerowi SPLA zarządzać maszynami wirtualnymi systemów Windows i Linux uruchamianymi w tej strukturze.

lub zadzwoń: +48 607 819 997

Windows Azure Pack

Pytanie: Czym jest Windows Azure Pack?
Odpowiedź: Windows Azure Pack jest zbiorem technologii Windows Azure uruchamianych na bazie System Center 2012 R2 i Windows Server 2012 R2, zapewniającym funkcjonalności portalu zarządzania http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn296435.aspx
 

Sieć szkieletowa hosta

Pytanie: Czym jest sieć szkieletowa hosta?
Odpowiedź: Sieć szkieletowa hosta (host fabric) jest definiowana w uniwersalnej terminologii licencyjnej SPUR (wersja ze stycznia 2014) jako zbiór fizycznych i wirtualnych środowisk systemów operacyjnych (OSE), skonfigurowanych i działających jako pojedyncza jednostka w celu udostępniania wirtualizacji, funkcji sieciowych, zarządzania i usług plików. Sieć szkieletowa hosta wymaga licencji hosta dla wszystkich fizycznych procesorów w serwerach hostujących.

Gość

Pytanie: Czym jest gość?
Odpowiedź: Gość to wirtualny system operacyjny (maszyna wirtualna), uruchomiony w sieci szkieletowej hosta. Może być to system operacyjny Linux lub Windows Server. Każdy wirtualny OSE działający pod kontrolą Windows Server wymaga licencji Cloud Platform Guest (CPG).

Wydania Windows Server

Pytanie: Jakie wydania Windows Server pozwala uruchamiać licencja Cloud Platform Guest w licencjonowanej maszynie wirtualnej?
Odpowiedź: Można uruchamiać wersje 2012 lub wcześniejsze następujących wydań Windows:

 • Windows Server Standard
 • Windows Server Enterprise
 • Windows Server Datacenter
 • Windows Server Essentials
 • Windows Web Server

Windows HPC Server Operating System

Pytanie: Jak licencjonować CPS?
Odpowiedź: Licencjonowanie sieci szkieletowej hosta przy użyciu CPS wymaga 3 prostych kroków:

 • Przypisanie licencji procesora Cloud Platform Suite Host dla każdego procesora w każdym hoście.

 • Przypisanie licencji Cloud Platform Suite Guest dla każdej maszyny wirtualnej Windows Server.

Uruchomienie gości Cloud Platform Suite

Uruchomienie gości Cloud Platform Suite, a także dowolnej liczby maszyn wirtualnych systemów innych niż Windows na licencjonowanym hoście Cloud Platform Suite i zarządzanie tymi maszynami wirtualnymi przy użyciu System Center.
 
Pytanie: Czy trzeba przypisywać licencje CPS Guest dla maszyn wirtualnych systemu Linux uruchomionych w sieci szkieletowej hosta?
Odpowiedź: Nie. Prawo do utrzymywania instancji systemów operacyjnych innych niż firmy Microsoft przy użyciu System Center jest wyjaśnione w SPUR ze stycznia 2014:

System Center 2012 R2

System Center 2012 R2 – Możesz używać tego komponentu tylko do zarządzania fizycznymi i wirtualnymi systemami w sieci szkieletowej hosta i do zarządzania instancjami Cloud Platform Guest (licencjonowanymi oddzielnie) oraz/lub instancjami systemów operacyjnych innych firm niż Microsoft, hostowanymi w sieci szkieletowej.
 
Pytanie: Czym różni się CPS od Core Infrastructure Suite?
Odpowiedź: Istnieją 3 główne różnice:

 1. Licencjonowanie CPS opiera się na schemacie „sieć szkieletowa hosta + goście”, podczas gdy Core Infrastructure Suite wykorzystuje czysty model licencjonowania „na procesor”.

 2. Licencja hosta CPS zawiera prawo do uruchomienia SQL Server 2012 Standard w połączeniu z Windows Azure Pack, podczas gdy CIS zawiera technologię SQL Server tylko na potrzeby System Center.

 3. CPS nie uprawnia do uruchamiania dowolnych aplikacji na licencjonowanym hoście w w sieci szkieletowej, innych niż Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard. Uruchomienie hiperwizora innej firmy, takiego jak VMware lub Parallels, nie jest dozwolone. CIS nie zawiera tego ograniczenia.

Ograniczenie hiperwizora

 Pytanie: Gdzie można znaleźć więcej informacji dotyczących ograniczeń hiperwizora?
Odpowiedź: Patrz SPUR ze stycznia 2014 (poniżej).

Oprogramowanie serwera gościa można uruchamiać tylko w wirtualnym OSE zlokalizowanym na licencjonowanym serwerze hosta, na którym działają komponenty Cloud Platform Suite.

 • Zagadnienia ogólne:

Licencje Host i Gość

Model licencjonowania Host / Guest wymaga zarówno licencji Hosta, jak i licencji Gościa, a także licencji SAL dla użytkowników uzyskujących dostęp do określonych funkcji oprogramowania. Licencje Hosta wymagane są dla „sieci szkieletowej”, czyli zbioru fizycznych i wirtualnych OSE, które są konfigurowane i obsługiwane jak jednostka, aby zapewnić wirtualizację, współpracę, zarządzanie, stronę internetową i usługi plików. Dla wirtualnych OSE gościa wymagane są licencje Gościa.

Przydzielanie licencji

Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania dla sieci szkieletowej hosta należy przydzielić do każdego serwera w infrastrukturze jedną licencję Hosta dla każdego procesora fizycznego na serwerze. Każdy serwer, do którego zostanie  przydzielona wymagana liczba licencji, jest „licencjonowanym serwerem hosta”.

Korzystanie z oprogramowania

Oprogramowanie Hosta. Oprogramowanie wykorzystywane w ramach licencji Hosta jest „oprogramowaniem hosta”. Po przypisaniu odpowiedniej liczby licencji Hosta można uruchomić dowolną liczbę wystąpień oprogramowania hosta w celu wdrożenia, konfigurowania, zarządzania i obsługiwania swojej sieci szkieletowej hosta. Korzystanie z oprogramowania hosta podlega ograniczeniom określonym w sekcji Warunki licencji szczególne dla produktów (Product Specific License Terms).

Oprogramowanie Gościa.

Oprogramowanie wykorzystywane w ramach licencji Gość jest „oprogramowaniem Gościa”. Oprogramowanie Gościa składa się z oprogramowania serwera oraz dodatkowego oprogramowania. Oprogramowanie serwera gościa można uruchamiać tylko w wirtualnym OSE hostowanym na licencjonowanym serwerze hosta, na którym działają komponenty Cloud Platform Suite. Dla każdej nabytej licencji oprogramowania Gościa można uruchomić jedno wystąpienie oprogramowania serwera gościa i dowolną liczbę wystąpień dodatkowego oprogramowania. Dodatkowe oprogramowanie może działać w fizycznych i wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego na dowolnej liczbie urządzeń i może być używane tylko łącznie z oprogramowaniem serwera gościa.

 1. W systemie hosta można uruchamiać tylko komponenty CPS. Nie można uruchamiać VMWare ani dowolnych innych aplikacji w systemie hosta:

Nabywając licencje na oprogramowanie Cloud Platform Suite, nie nabywamy licencji na poszczególne składniki oprogramowania określone powyżej. Można użyć tych składników oprogramowania wyłącznie w sposób opisany w niniejszym rozdziale.

 • System Center 2012 R2 – Tego składnika można używać tylko do zarządzania fizycznymi i wirtualnymi środowiskami systemu operacyjnego (OSE) w sieci szkieletowej hosta i zarządzać instancjami Cloud Platform Guest (licencjonowane niezależne) i/lub instancjami systemów operacyjnych innych niż Microsoft hostowanymi w sieci szkieletowej hosta.

 • Windows Azure Pack – Można korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji tego elementu w dowolnym fizycznym lub wirtualnym OSE w sieci szkieletowej hosta.

 • SQL Server 2012 Standard - Tego składnika można używać tylko do wspierania System Center 2012 R2 i/lub pakietu Windows Azure. Nie można używać tego komponentu do tworzenia, konfigurowania, modyfikowania lub w inny sposób korzystania z baz danych, które nie są bezpośrednio wykorzystywane przez System Center 2012 R2 i/lub pakiet Windows Azure.

 • System – Tego składnika można używać jako systemu operacyjnego w fizycznych i wirtualnych OSE uruchomionych w sieci szkieletowej hosta. W każdym fizycznym lub wirtualnym OSE, który używa tego składnika jako systemu operacyjnego, można używać wszystkich dostępnych funkcji tego komponentu do wdrażania, konfigurowania, zarządzania i obsługiwania swojej sieci szkieletowej hosta. W każdym fizycznym lub wirtualnym OSE, który używa tego składnika jako systemu operacyjnego, jednak wyłącznie do następujących celów:

 • System Center 2012 R2 dla celów opisanych powyżej;

 • Windows Azure Pack dla celów opisanych powyżej;

 • SQL Server 2012 Standard dla celów opisanych powyżej;

 • Aplikacje, które są wykorzystywane wyłącznie w celu wdrażania, konfigurowania, zarządzania i obsługi sieci szkieletowej hosta.

Nie można uruchamiać żadnej innej aplikacji służącej innym celom w żadnym fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego w sieci szkieletowej hosta, która używa systemu Windows Server 2012 R2 jako systemu operacyjnego.
Należy zakupić oddzielną licencję Microsoft Cloud Platform Guest dla każdego wystąpienia Cloud Platform Guest zlokalizowanego w sieci szkieletowej hosta.

System Center 2012

Pytanie: Czy mogę użyć oprogramowania System Center 2012 licencjonowanego wraz z CPS Host do innych celów, niż zarządzanie maszynami wirtualnymi gości?
Odpowiedź: Nie, komponentu tego można używać tylko do zarządzania fizycznymi i wirtualnymi OSE w sieci szkieletowej hosta i do zarządzania instancjami Cloud Platform Guest (licencjonowanymi oddzielnie) oraz/lub instancjami systemów operacyjnych innych firm niż Microsoft, hostowanymi w sieci szkieletowej.

Klastry serwerów

Pytanie: Mam klaster 2 serwerów, z których każdy zawiera po 2 fizyczne procesory. W klastrze tym działa tylko jedna maszyna wirtualna Windows Server, do której dostęp uzyskuje 20 użytkowników usług pulpitu zdalnego (RDS). Ile licencji CPS powinienem przypisać? Czy muszę licencjonować dostęp RDS?
Odpowiedź: Klaster serwerów stanowi sieć szkieletową hosta. Wymaga ona licencji hosta dla wszystkich procesorów fizycznych w serwerach hostujących, zatem należy przypisać 4 licencje CPS Host. Maszyna wirtualna Windows jest gościem w tej sieci szkieletowej. Każdy gość wymaga licencji Cloud Platform Guest.
Ponieważ licencja CPS Guest daje tylko prawo do utworzenia, przechowywania i używania Windows Server w wersji 2012 lub wcześniejszej wybranych edycji, trzeba także przypisać 20 licencji RDS SAL (Subscriber Access Licence). Tak więc finalna specyfikacja licencjonowania dla tego scenariusza wygląda następująco:

Numer

Nazwa

Ilość

6WC-00002

WinRmtDsktpSrvcsSAL ALNG LicSAPk MVL

20

N5Y-00020

CloudPltfrmSte ALNG LicSAPk MVL 1Proc

4

P2Y-00001

CloudPltfrmGuest ALNG LicSAPk MVL PerOSE

1

Ograniczenia dla Cloud Platform Guest

Pytanie: SPUR wymienia następujące ograniczenie dla Cloud Platform Guest: License Mobility Within Server Farms: No (przenośność licencji w obrębie farmy serwerów: nie). Czy to oznacza, że maszyna wirtualna gościa nie może być przenoszona pomiędzy licencjonowanymi hostami?
Odpowiedź: Nie. Po przypisaniu odpowiedniej liczby licencji do sieci szkieletowej hosta, licencjonowane maszyny wirtualne gości mogą być uruchamiane na dowolnym serwerze w tej sieci. Ograniczenie przenośności licencji wewnątrz farmy serwerów dotyczy przenoszenia przypisania licencji pomiędzy różnymi centrami danych tworzącymi farmę serwerów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w SPUR w podrozdziale General Terms dla modelu licencjonowania Per Processor.

Cloud Platform Suite a Core Infrastructure Suite

Pytanie: Gdzie leży punkt równowagi cenowej pomiędzy modelami Cloud Platform Suite a Core Infrastructure Suite?
Odpowiedź: Dla instalacji Windows Server o niskiej gęstości, na serwerach z 2 procesorami utrzymującymi do 9 maszyn wirtualnych, CPS jest najbardziej efektywnym kosztowo wyborem. W przypadku serwerów o większej gęstości maszyn wirtualnych Windows Server optymalnym rozwiązaniem jest CIS Datacenter.

 

Skontaktuj się ze specjalistą

Małgorzata Domańska-Skrok

+48 607 819 997