Baza wiedzy > Regulamin Kup Windows 10 Enterprise E3 i wygraj bony sodexo

Regulamin Kup Windows 10 Enterprise E3 i wygraj bony sodexo

Regulamin Promocji „Kup Windows 10 Enterprise E3 i wygraj bony sodexo” (dalej zwany „Regulaminem”).

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Kup Windows 10 Enterprise E3 i wygraj bony sodexo” (dalej: „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest APN Promise S. A.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000375933, posiadającą nr NIP: 5210088682, REGON: 012521511.

3. Promocja trwa od 15.03.2017 r. do 30.06.2017 r. lub do wyczerpania nagród. Okres ten obejmuje zgłoszenie do Promocji. Nagrody zostaną wydane po wskazanym powyżej terminie.

4. Promocja dotyczy zakupu usługi Windows w wersji Enterprise E3, w modelu CSP. Partnerzy otrzymają bony Sodexo o wartości 25 zł za zakup licencji, w okresie trwania Promocji.
Promocja dotyczy następujących produktów:

  • Windows 10 CSP E3 roczna subskrypcja – 199 zł netto.

  • Windows 10 CSP E3 + Office 365 Business – 549 zł netto.

  • Windows 10 CSP E3 + Office 365 Business Premium – 599 zł netto.

  • Windows 10 CSP E3 + Office 365 ProPlus – 689 zł netto.

5. Wartość wypłacanych bonów zależna jest od zamówienia nowych licencji. Nowe licencje to takie licencje, które zostały załączone na platformie nie wcześniej niż 15.03.2017 r.

6. Ilość nagród jest ograniczona. O przyznaniu nagrody decyduje w pierwszej kolejności data zakupu,
a następnie data rejestracji do Promocji.

7. Nagrody z zasady przeznaczone są dla firm partnerskich i stanowią ich przychód w myśl obowiązujących ustaw o podatku dochodowym. Jeżeli nagroda ma być przekazana osobie fizycznej będącej pracownikiem firmy partnerskiej wymagana jest wyraźna deklaracja firmy partnerskiej.

8. Warunkiem udziału w Promocji jest kontakt z działem handlowym CSP w APN Promise S.A. drogą mailową: csppromocje@promise.pl i wyrażenie chęci udziału, w okresie obowiązywania Promocji. Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane.

9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników jest APN Promise S. A.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji oraz wydaniem nagród.

10. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną
o podobnej wartości.

11. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani odsprzedaży innym podmiotom.

12. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

13. Treść Regulaminu może ulec zmianie w czasie trwania Promocji, a zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie Organizatora (z zachowaniem wglądu do pierwotnej treści Regulaminu) oraz przesłany do Partnerów Handlowych biorących udział w Promocji.

14. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Promocji,  tj. przed datą 30.06.2017 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia Promocji, Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie mailowo na adres wskazany podczas zgłoszenia.

15. Informacja o wygranej w Promocji zostanie wysłana mailem (na adres podany podczas zgłoszenia) w terminie 14 dni od zakończenia Promocji.

16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

17. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

18. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika, Partnerów Handlowych jest ograniczona do wartości nagród w Promocji.