Baza wiedzy > Regulamin Generuj tematy, odbieraj nagrody

Regulamin Generuj tematy, odbieraj nagrody

Regulamin Promocji „Generuj tematy, odbieraj nagrody” (dalej zwany „Regulaminem”).


Regulamin Promocji „Generuj tematy, odbieraj nagrody” (dalej zwany „Regulaminem”).

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Generuj tematy, odbieraj nagrody” (dalej: „Promocja”) .

2. Organizatorem Promocji jest APN Promise S. A.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000375933, posiadającą nr NIP: 5210088682, REGON: 012521511.

3. Promocja trwa od 17.08.2017r. do 23.12.2017r. lub do wyczerpania nagród. Okres ten obejmuje zgłoszenie do Promocji. Produkty objęte Promocją, to usługi z rodziny Office 365
i Dynamics 365. Promocja dotyczy programu licencyjnego CSP.

4. Podmioty, które obejmuje Promocja: polscy partnerzy Microsoft, adresujący potencjalną sprzedaż do polskich, komercyjnych klientów końcowych z sektora SMB (kwalifikacja na podstawie wewnętrznej listy klientów Microsoft).

5. Promocja polega na zbieraniu nagród za szanse sprzedażowe (lead), zgłaszane do dystrybutora, które zakończą się transakcją sprzedaży w okresie trwania Promocji.
Nagrody w postaci 5% wartości sprzedaży w modelu CSP monthly billing (liczone od rocznej wartości subskrypcji) lub 10% w modelu CSP annual billing  będą wypłacone zgłaszającej temat firmie niezależnie od tego, jaki Partner sfinalizował daną sprzedaż i u jakiego dystrybutora.
Wszystkie leady zgłoszone podczas trwania promocji w okresie marzec-czerwiec 2017r. również zostaną wypłacone, jeśli zakończą się transakcją sprzedaży w okresie trwania bieżącej promocji (od 17 sierpnia do 23 grudnia 2017r.).

6. Aby zarejestrować szansę sprzedaży do Promocji potencjalny projekt musi spełniać następujące warunki:
• Klient nie może być istniejącym posiadaczem usług Office 365 lub Dynamics 365 (według danych Microsoft).
• Klient musi deklarować zakup co najmniej 5 licencji.
• Szansa nie została zgłoszona wcześniej przez innego partnera.
• Szansa nie została wcześniej zgłoszona do Microsoft (weryfikacja przez Microsoft)

7. Zgłoszenie należy przesłać na adres: csp@promise.pl, uzupełnione o poniższe informacje:
• Nazwa klienta, adres i NIP.
• Plan oraz informacje w jakiej ilości klient zamierza kupić usługi.
• Ilość PC w firmie klienta.
• Nazwa partnera, adres i NIP.
• Dane opiekuna tematu po stronie partnera (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
8. Warunkiem udziału w Promocji jest poprawne przesłanie zgłoszenia na adres: csp@promise.pl, w terminie do 23.12.2017r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane.

9. Wypłata zgromadzonych funduszy nastąpi w lutym 2018r., po spełnieniu następujących warunków:
• Zgłoszenie szansy sprzedażowej zostało zakwalifikowane przez dystrybutora jako spełniające warunki rejestracji do Promocji.
• Klient musi dokonać zakupu co najmniej 5 licencji w ramach programu licencyjnego CSP, objętego Promocją w okresie trwania Promocji u dowolnego partnera Microsoft.
• Zakup nie może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez partnera potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do Promocji.
• Usługa zostanie uruchomiona na nowym koncie usługi (tzw. tenant), jedno konto usługi będzie przypisane do jednego klienta.
• Minimum 5 licencji usługi będzie aktywnych w momencie wypłaty. 

10. Wypłacone zostaną środki za maksymalnie 5 zamkniętych szans sprzedażowych, w miesiącu dla jednego partnera. W przypadku, gdy dokona się większa ilość takich sprzedaży o tym, które projekty zostaną objęte wypłatą, zadecyduje data transakcji według systemów raportowania Microsoft. Maksymalna wypłata za jedną szansę sprzedażową nie może przekroczyć rocznej wartości subskrypcji dla 500 użytkowników w modelu CSP. Wypłata środków do Partnera nastąpi najpóźniej do 28.02.2018r.

11.  Regulamin Promocji może ulec zmianie, w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Promocja jest ważna w podanym okresie lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Promocję. Kalkulacja wypłat nastąpi na podstawie raportów wewnętrznych Microsoft.
W sytuacjach spornych o finalnym kształcie wypłat będzie decydował dystrybutor.

12. Za podawanie nieprawdziwych informacji partner może zostać usunięty z Promocji
w dowolnym momencie. 

13. Promocja nie dotyczy partnerów Microsoft posiadających status CSP Direct Partner.

14. Nagrody z zasady przeznaczone są dla firm partnerskich i stanowią ich przychód w myśl obowiązujących ustaw o podatku dochodowym. Jeżeli nagroda ma być przekazana osobie fizycznej będącej pracownikiem firmy partnerskiej wymagana jest wyraźna deklaracja firmy partnerskiej.

15. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uczestników jest APN Promise S. A.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych
z przeprowadzeniem Promocji oraz wydaniem nagród.


16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

17. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

18. Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika, partnerów i ich przedstawicieli jest ograniczona do wartości nagród w Promocji.