Baza wiedzy > Regulamin Generuj tematy, odbieraj nagrody

Regulamin Generuj tematy, odbieraj nagrody

Regulamin Promocji „Generuj tematy, odbieraj nagrody” (dalej zwany „Regulaminem”).

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Generuj tematy, odbieraj nagrody” (dalej: „Promocja”) .

2. Organizatorem Promocji jest APN Promise S. A.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000375933, posiadającą nr NIP: 5210088682, REGON: 012521511.

3. Promocja trwa od 17.08.2017r. do 23.12.2017r. lub do wyczerpania nagród. Okres ten obejmuje zgłoszenie do Promocji. Produkty objęte Promocją, to usługi z rodziny Office 365
i Dynamics 365. Promocja dotyczy programu licencyjnego CSP.

4. Podmioty, które obejmuje Promocja: polscy partnerzy Microsoft, adresujący potencjalną sprzedaż do polskich, komercyjnych klientów końcowych z sektora SMB (kwalifikacja na podstawie wewnętrznej listy klientów Microsoft).

5. Promocja polega na zbieraniu nagród za szanse sprzedażowe (lead) zgłaszane do dystrybutora, które zakończą się transakcją sprzedaży w okresie trwania promocji. Nagrody w postaci:
10% w modelu CSP annual billing,  5% wartości sprzedaży w modelu CSP monthly billing (liczone od rocznej wartości subskrypcji) – dotyczy leadów do 250 licencji.
2% wartości sprzedaży w modelu CSP monthly i annual billing (liczone od rocznej wartości subskrypcji)  - dotyczy leadów od 250 do 500 licencji.
Nagrody będą wypłacone firmie zgłaszającej temat niezależnie od tego, jaki Partner sfinalizował daną sprzedaż i u jakiego dystrybutora.
Wszystkie leady zgłoszone podczas trwania promocji w okresie marzec-czerwiec 2017r. również zostaną wypłacone, jeśli zakończą się transakcją sprzedaży w okresie trwania bieżącej promocji (od 17 sierpnia do 23 grudnia 2017r.).

6. Aby zarejestrować szansę sprzedaży do Promocji potencjalny projekt musi spełniać następujące warunki:
• Klient nie może być istniejącym posiadaczem usług Office 365 lub Dynamics 365 (według danych Microsoft).
• Klient musi deklarować zakup co najmniej 5 licencji.
• Szansa nie została zgłoszona wcześniej przez innego partnera.
• Szansa nie została wcześniej zgłoszona do Microsoft (weryfikacja przez Microsoft)

7. Zgłoszenie należy przesłać na adres: csp@promise.pl, uzupełnione o poniższe informacje:
• Nazwa klienta, adres i NIP.
• Plan oraz informacje w jakiej ilości klient zamierza kupić usługi.
• Ilość PC w firmie klienta.
• Nazwa partnera, adres i NIP.
• Dane opiekuna tematu po stronie partnera (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
8. Warunkiem udziału w Promocji jest poprawne przesłanie zgłoszenia na adres: csp@promise.pl, w terminie do 23.12.2017r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane.

9. Wypłata zgromadzonych funduszy nastąpi w lutym 2018r., po spełnieniu następujących warunków:
• Zgłoszenie szansy sprzedażowej zostało zakwalifikowane przez dystrybutora jako spełniające warunki rejestracji do Promocji.
• Klient musi dokonać zakupu co najmniej 5 licencji w ramach programu licencyjnego CSP, objętego Promocją w okresie trwania Promocji u dowolnego partnera Microsoft.
• Zakup nie może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez partnera potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do Promocji.
• Usługa zostanie uruchomiona na nowym koncie usługi (tzw. tenant), jedno konto usługi będzie przypisane do jednego klienta.
• Minimum 5 licencji usługi będzie aktywnych w momencie wypłaty. 

10. Wypłacone zostaną środki za maksymalnie 5 zamkniętych szans sprzedażowych, w miesiącu dla jednego partnera. W przypadku, gdy dokona się większa ilość takich sprzedaży o tym, które projekty zostaną objęte wypłatą, zadecyduje data transakcji według systemów raportowania Microsoft. Maksymalna wypłata za jedną szansę sprzedażową nie może przekroczyć rocznej wartości subskrypcji dla 500 użytkowników w modelu CSP. Wypłata środków do Partnera nastąpi najpóźniej do 28.02.2018r.

11.  Regulamin Promocji może ulec zmianie, w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Promocja jest ważna w podanym okresie lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Promocję. Kalkulacja wypłat nastąpi na podstawie raportów wewnętrznych Microsoft.
W sytuacjach spornych o finalnym kształcie wypłat będzie decydował dystrybutor.

12. Za podawanie nieprawdziwych informacji partner może zostać usunięty z Promocji
w dowolnym momencie. 

13. Promocja nie dotyczy partnerów Microsoft posiadających status CSP Direct Partner.

14. Nagrody z zasady przeznaczone są dla firm partnerskich i stanowią ich przychód w myśl obowiązujących ustaw o podatku dochodowym. Jeżeli nagroda ma być przekazana osobie fizycznej będącej pracownikiem firmy partnerskiej wymagana jest wyraźna deklaracja firmy partnerskiej.

15. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uczestników jest APN Promise S. A.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych
z przeprowadzeniem Promocji oraz wydaniem nagród.


16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

17. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

18. Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika, partnerów i ich przedstawicieli jest ograniczona do wartości nagród w Promocji.