Regulamin Konkursu

Poniżej regulamin konkursu Microsoft Azure CSP:
Konkurs dotyczy zakupu od APN Promise SA dla klientów partnera usług Microsoft Azure w modelu CSP, w okresie od 25 października 2016 do 31 marca 2017.

Kryterium kwalifikującym zakup do konkursu jest data wyświadczenia usługi występująca na fakturze wystawionej przez APN Promise SA.

O nagrodę mogą ubiegać się Handlowcy z firm mających podpisaną z APN Promise SA aktywną umowę dystrybucyjną CSP. Handlowiec przed przystąpieniem do konkursu musi uzyskać zgodę macierzystej firmy na udział w konkursie.

Jeśli w danej firmie, w okresie trwania konkursu, wystąpią faktury przeterminowane, to jej handlowcy zostaną automatycznie wykluczeni z rywalizacji o nagrodę. 

W przypadku gdy ostateczna kwota zakupów, przypisanych do danego Handlowca:

- przekroczy 15 000 EUR  netto ale będzie mniejsza od  20 000 EUR Handlowiec otrzyma ostatecznie nagrodę pieniężną w wysokości 1 500 PLN brutto,

- przekroczy 20 000 EUR  netto ale będzie mniejsza od  30 000 EUR Handlowiec otrzyma ostatecznie nagrodę pieniężną w wysokości 2 400 PLN brutto,

- przekroczy 30 000 EUR  netto Handlowiec otrzyma ostatecznie nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 PLN brutto.

Od tak ustalonej kwoty brutto nagrody, pobrane zostaną wszelkie stosowne podatki, a pozostała kwota netto zostanie w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu przelana na konto wskazane przez Handlowca.
Przypisanie zakupów do konkretnego Handlowca następuje zgodnie z deklaracjami składanymi w momencie składania zamówień.

Z każdej firmy nagrodę może otrzymać maksymalnie jeden Handlowiec.

Kwoty zakupów w EUR obliczane są zgodnie z ostatecznymi warunkami zawieranych transakcji. Zakupy, które zostaną skorygowane już po zakończeniu trwania konkursu zostaną w nim policzone w kwotach i ilościach obowiązujących po korekcie.